Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język chiński - poziomy

Ogólne informacje dotyczące poziomów kursów języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Krakowie.

 

Odniesienie do egzaminów HSK

Poziom wg

CEFR

Liczba godzin

Poziom grupy IK

Zakładany zakres umiejętności po zakończeniu nauki na poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2 w odniesieniu do Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

HSK 1

A1

60

 

A1

 

Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi zadawać pytania dot. życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

HSK 2

A2

60

A2.1

Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np. podstawowe informacje dot. rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

HSK 3

 

 

60

A2.2

B1

60

B1.1

Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się języka chińskiego. Potrafi tworzyć proste wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są mu znane bądź go interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia osobiste oraz plany, projekty i marzenia dot. przyszłości.

HSK 4

30

Grupa Biznesowa

dla

początkujących

60

B1.2

B2

60

B2.1

Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dot. tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i dość szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dot. tematów związanych z pracą, szkołą oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem rozmowy i mu znanych, a także uzasadnić w prosty sposób swoje stanowisko.

HSK 5

60

B2.2

C1

60

C1.1

Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dot. bardzo różnorodnych tematów zarówno konkretnych jak i abstrakcyjnych. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Potrafi dobrać właściwe sformułowania. Skutecznie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dot. szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.

60

C1.2

60

C1.3

Grupa

konwersatoryjna

HSK 6

C2

60

 

Grupa Biznesowa

dla

zaawansowanych

 

Słuchacz posługujący się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.